KVKK Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması

 

Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Şirket olarak işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutarız.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Şirket olarak işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutarız.

 

1-)VERİ SORUMLUSU BİLGİLENDİRMESİ

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermeniz ile veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte, Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle kişisel verilerinizi onlara da işletebiliriz.

 

2-)KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEKTİR?
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Şirketimizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla EK-1’de yer alan kişisel verilerinizin biri/birkaçı veya tamamı işlenebilir. Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, şirket yetkililerimiz ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz.


3-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri, Şirket olarak hissedarı olduğumuz şirketler ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; adi ortaklıklar kapsamında diğer ortaklarımız, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.

 

4-)KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz; Şirketimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız aracılığıyla, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız ile sair her türlü kanallar yardımıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

5-)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBELERİ NELERİDİR?
Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, Adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz. 

 

6-) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, işlenen kişisel verilerinizi mevzuatla belirlenen sürelerde saklamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin mevzuatta ayrıca sürenin belirlenmemiş olması halinde; kişisel verileriniz Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVKK’nın 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileriniz ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

7-)İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

İletişim Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Müşteri Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde müşterinin yetkilisi veya çalışanı ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen tüm bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; ve veri kayıt sisteminde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenlik Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; ve veri kayıt sisteminde yer alan; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; ve veri kayıt sisteminde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel verileriniz

Risk Yönetimi Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; ve veri kayıt sisteminde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin her türlü finansla sonucu gösteren bilgi belge ve kayıtlara ilişkin müşterinin yetkilisi veya çalışanın kişisel verileri

   
   

 

8-)KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti.’ye iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti ’ye iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti ‘ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Esri Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti’ye KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 280/G Kat:3 No:1 06530 Çankaya/Ankara adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@esriturkey.com.tr  adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

KVKK gereğince kişisel verilerinizin korunmasına önem gösteriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'ni okuyun.

Detaylar